இனிய தை பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்!!!

1 comment
                                                             
                              தமிழர்கள்  திருநாள் தை பொங்கலில் எல்லா வளமும்
நலமும் பெற்று வாழ்வில் தடைகள் நீங்கி மென்மேலும் செல்வ செழிப்புடனும், நோய் நீக்கி நலமுடன் வாழ தங்களுக்கும் தங்கள் குடும்பதார்க்கும். எங்கள் இனிய தை பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்!!!

     

1 comment :