சர்க்கரை புண் - தீப்புண் விரைவில் குணமாக்கும் மூலிகை பேனா

1 comment      சந்தான கரணி என்ற மூலிகை போரில்- விபத்தில் காய முற்றுச் சேத மடைந்த உடல் உறுப்புகளை (எலும்பையும் சேர்த்து) ஒட்டுவித்துச் சேர்ப்பது.

ஒரு ரீபில் இல்லாத பேனாவில் அடைத்து உள்ள இந்த சந்தான கரணி என்ற மூலிகைப் பொடியை,இரத்தம் உறையாத தன்மை உள்ள ஹீமோபிலியா என்ற வியாதி உள்ளவர்கள் பயன் படுத்திப் பார்த்து நல்ல பலன் கிடைத்துள்ளது.

உடலில் ஏற்படும் சர்க்கரைப்புண், வெட்டுக்காயம், தீப்புண், வண்டுக்கடி, ஊரல்கள் போன்ற அனைத்து வகையான காயங்களுக்கும், இந்த மூலிகை பேனாவை உபயோகிப்பதால் , உடனடி பலன் கிடைக்கும்.


1 comment :

  1. Hello Sir, my mother is a Sugar patient and she had the wound in her right leg for the past 10 years. She went through various Allopathy treatments, a small surgery was also carried out over the wound, but there was no improvement. We incidentally saw your website and wanted to try your natural medicines.Sandhana Karani (medicine inside the empty pen). My mother used your medicine and applied it on the wound. What a surprise!!! The wound was completely gone and there was no symptom of wound after that. This is a great medicine produced by you which just costs around Rs.50. This is simply great. What a wonderful medicine you are producing!!, Many Many thanks for your service. - Barathi, Ganapathy, Coimbatore

    ReplyDelete